Afgangsprojekt

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Selvstændigt kunne identificere og analysere en kompleks ledelsesmæssig problemstilling og med anvendelse af begrundede, udvalgte teorier og undersøgelsesmetoder, formulere og begrunde reflekterede ledelsesmæssige handlingsmuligheder samt formidle disse til organisationen eksternt og internt

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og den valgte problemstilling.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne udvælge ledelsesteorier og undersøgelsesmetoder som grundlag for analyse af den valgte problemstilling
  • Kunne formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for organisation.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

  • På reflekteret baggrund udvikle og begrunde valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger
  • Udvikle egen ledelsespraksis og ny viden i samspil med organisationens udvikling.

Afviklingsform
Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium.

For at kunne indstille det afsluttende projekt til bedømmelse, skal alle prøver være bestået.

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af afgangsprojekt på min 40 A4 sider eller 96.000 anslag og max 60 A4 sider eller 144.000 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges det maksimale sideantal med 10 eller 20 A4 sider.

Prøven indledes med præsentation mv af den studerende (max 10/10/20 min).

 

 

 


Antal ECTS-point/arbejdsbelastning
15 ECTS point/svarende til 0,24 årsværk