Merit

Det er muligt, at søge merit for sine tidligere beståede uddannelser.

Center for Diplomledelse kan godkende, at gennemførte og beståede uddannelseselementer, eller dele heraf, fra en dansk eller udenlandsk lederuddannelse træder i stedet for moduler, der er omfattet af denne studieordning såfremt uddannelseselementerne svarer til diplomniveauet i Den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Ved meritoverførsel fra anden uddannelse medregnes opnået karakter ikke, men overføres som bestået.

Det påhviler den studerende at sætte sig ind i mål for læringsudbyttet i studieordningen for det eller de moduler, der søges merit for, og at dokumentere meritgrundlaget i forhold til disse mål.

Det er ikke muligt at søge merit for afgangsprojektet.

Realkompetencevurdering kan gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (Realkompetencevurdering) nr. 8 af 10/01/2008.