Realkompetencevurdering

I tilknytning til optagelse på Diplomuddannelsen i Ledelse tilbyder Center for Diplomledelse, at du kan få vurderet dine kompetencer med henblik på optagelse på studiet, fritagelse for dele af studiets moduler eller hele studiet som sådan. Det vil her sige, at ledere realkompetencevurderes i forhold til studiets kompetencemål, som de fremgår af den gældende studieordning. Kompetencemålene – som du kan læse mere om i såvel studieordningen (fælles for hele landet) og Center for Diplomledelses lokale studievejledning – er formuleret i viden, færdigheder og kompetencer.

Hvad er realkompetencer?
Realkompetence er et udtryk for din samlede mængde af viden, færdigheder og kompetencer, uanset, hvordan disse er erhvervet. I praksis betyder det, at du kan få anerkendt kompetencer, der er opnået gennem projekter, udviklingsophold, kursusforløb, foreningsarbejde og via andre måder.

Pejlepunktet vil hele tiden være studiets mål og adgangskrav. Center for Diplomledelse gennemfører alene RKV i relation til Diplomuddannelsen i Ledelse.

Anvendelsesmuligheder
Anerkendelse af dine kompetencer kan finde sted i forhold til 3 områder:

Optagelse på studiet
Kompetencevurdering i relation til optagelse på Diplomuddannelsen i ledelse har til formål at dokumentere, at ansøgeren har et kompetenceniveau, der svarer til en adgangsgivende uddannelse og to års relevant erhvervserfaring. Der kan altså – udover uddannelse – anerkendes realkompetencer svarende til 2 års relevant erhvervserfaring.

Ansøgerne til optagelsesbevis kan være personer med andre uddannelses- og/eller kursusbaggrunde end kort/- mellemlang videregående uddannelse eller akademiniveau. Denne kompetencevurdering vil overvejende rette sig mod ledere, der har væsentlig ledererfaring, men ikke opfylder kravet om videregående uddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, modtager du et adgangsbevis.

Indhold og mål i uddannelsesmoduler (grundmodul 1-6 samt valgfagsmoduler)
Kompetencevurdering i relation til dele af Diplomuddannelsen i ledelse, dvs. ét/flere af uddannelsens moduler har til formål at dokumentere, at ansøgeren har et kompetenceniveau svarende til kompetencemålene for dét/de moduler, som der søges om kompetencebevis til. Hvis dine realkompetencer anerkendes, udstedes et kompetencebevis.

Indhold og mål i hele studiet
Kompetencevurdering i relation til hele Diplomuddannelsen i ledelse har til formål at dokumentere, at ansøgeren har kompetencer, der udover ovenstående er på niveau med de kompetencer, der er beskrevet for uddannelsens afgangsprojekt. Det er i lovbemærkningerne præciseret, at det forventes, at dette ”kun vil finde sted i sjældne tilfælde”. Hvis dine realkompetencer anerkendes, udstedes et uddannelsesbevis.

Hvordan søger man om realkompetencevurdering (RKV)

1. Indsendelse af CV og eksamenspapirer til Center for Diplomledelse. 

2. På baggrund af dine indsendte papirer kan behandlingen af det egentlige RKV forløb eventuelt gå i gang.

3. RKV forløb. Som ansøger er det dit ansvar og opgave at indsamle alle relevante informationer og dokumentationer. Ansøgningen skal som udgangspunkt præcisere, hvilken type bevis jfr. ovenfor, som du ønsker at blive vurderet i forhold til: adgangsbevis, kompetencebevis eller uddannelsesbevis.

Adgangsbevis: Her bør du i særlig grad forholde dig til adgangskravene til Diplomuddannelsen i Ledelse – se nærmere i studievejledning og studieordning.(link)

Kompetencebevis: Her skal du fokusere på de kompetencemål, der fremgår for det enkelte modul/de moduler, du ønsker at blive vurderet i forhold til – det vil sige, at du skal forholde dig til kompetencemålene, som de fremgår af studievejledning og studieordning (link).

Uddannelsesbevis: Her skal du forholde dig til kompetencemålene for såvel de 6 grundmoduler som 3 valgfag.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til, hvordan en RKV ansøgning kan opbygges – se nærmere på Minkompetencemappe.

Elementer i RKV ansøgningen samt dokumentation vil typisk dreje sig om

Din uddannelsesbaggrund – med dokumentation for såvel gennemførte som ikke gennemførte uddannelsesforløb

Din gennemførte efteruddannelse
i form af kurser, højskoleophold, enkeltfagsstudier, studieophold i udlandet og tilsvarende

Din erhvervserfaring
, herunder dokumentation for projektdeltagelse, udlandsophold (herunder udstationeringer), afrapporteringsopgaver, foredrag, artikler og andre skriftlige produkter m.v.

Erfaringer i øvrigt
fra f.eks. foreningsliv, bestyrelsesarbejde, tillidserhverv, organisationsarbejde og tilsvarende

RKV ansøgningen vurderes derpå af Center for Diplomledelse og foretages af bedømmere fra centeret i samarbejde med centerets studieleder.

Behandlingen af ansøgningen kan resultere i tre forskellige udfald:

  1. Du får anerkendt de realkompetencer, du har ansøgt om og får således udstedt bevis – det være sig enten adgangsbevis, kompetencebevis eller uddannelsesbevis
  2. Du får ikke anerkendt de realkompetencer, du har ansøgt om eller
  3. Du får ikke umiddelbart anerkendt de realkompetencer, du har ansøgt om, men skal igennem et såkaldt individuelt realkompetenceforløb

Hvis vi skønner, at de dokumenterede kompetencer ikke svarer til adgangskravene eller til målene for de moduler, du ansøger om vurdering i forhold til, kan vi afvise ansøgningen.

Et individuelt realkompetenceforløb tilrettelægges i et samarbejde mellem dig og centeret. Formålet med det individuelle realkompetenceforløb er, at du får lejlighed til yderligere at demonstrere og få vurderet dine kompetencer. Dette gøres ved hjælp af en række metoder, som kunne være udarbejdelse af (kortere) rapport med udgangspunkt i din praksis, besvarelse af caseopgave eller tilsvarende. Resultatet vil foreligge senest to uger efter afslutningen på forløbet.

Henvisninger og kontakt
Du kan læse mere om realkompetencevurdering i ’Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne (BE nr. 8 af 10/01/2008).

Du er også velkommen til at kontakte Center for Diplomledelse for nærmere oplysninger om realkompetencevurdering i forhold til diplomuddannelsen i Ledelse:

Studiesekretær Camilla Czuba på tlf. 9134 6653
Studiesekretær Christina Mia Paulsen på tlf. 9134 6654
Studieleder Jens-Erik Nonbo på tlf. 2137 1656