Forandringsledelse - valgfagsmodul
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Forandringsledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Kunne initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til:

  • Refleksivt kunne vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil
  • At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Selvstændigt indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation.

Indhold

  • Forandringens karakter, dybde og succeskriterier
  • Episodisk forandring eller kontinuerlig forandring
  • Forandringen set ud fra funktionalistisk eller neo-funktionalistisk perspektiv
  • Forandringen set ud fra et narrativt perspektiv
  • Forandringen set som nytænkning snarere end fortidige erfaringer

Prøveform
Kombinationsprøve: Individrul/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeprøve vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2 A4 sider pr. opgaveløser ud over én.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation af opgaveløser(e) på 5 min. (10/15) af genstandsfelt, problemstilling, teorivalg og empiriske overvejelser m.v. 

 
Erhvervsakademi Sjælland