Projektledelse
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Projektledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter.


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder om projektledelse og kunne reflektere over anvendt praksis hermed.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Anvende metoder og redskaber vedrørende projektledelse med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår
  • Formidle og vurdere konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skabe fremdrift i egne projekter.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

  • Varetage ledelse af projekter i forhold til virksomhedens og organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier m.v.
  • Udvikle egen praksis i forbindelse med projektledelse

Indhold

  • Skal have viden om projektarbejdsformen som en blandt flere arbejdsformer i moderne offentlige organisationer under hensyntagen til forskellig organisatorisk kontekst
  • Skal have viden om forskellige projektværktøjer og metoder og den ledelsesmæssige anvendelse 
  • Skal kunne vurdere og anvende kendskabet til forskellige typer af projekter og lede projekters processer som sideordnet og integreret ledelsesform i relation til andre ledelsesformer i organisationer.
  • Skal kunne iværksætte evaluering af projekter med henblik på formidling og læring

Prøveform
Kombinationsprøve: individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland