Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Modul 5-6, Ledelse og organsation

Modul 5: Organisation og processer

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Agere ledelsesmæssigt med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund
 • Organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder og kunne reflektere over disse.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Identificere og analysere rammer og muligheder i ledelsesrummet ved at anvende relevant teori i praksis
 • Vurdere ledelsesbeslutninger samt mulige organisatoriske konsekvenser og formidle disse over for organisationens forskellige aktører.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

 • Perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring af organisatoriske processer og forandringer.

Indhold

 • Organisationsteori – historisk udvikling og teoretiske perspektiver
 • Organisationen og omgivelserne – samspil og afhængighed
 • Organisationens opbygning og struktur
 • Organisationen set fra et kulturperspektiv
 • Ledelsesrummet og rummets handlemuligheder

Prøveform
Individuel afleveirng af skriftligt oplæg (synopsis) på max 5 A4 sider eller 12000 anslag ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt.
Mundtlig prøve på 20 min. med efterfølgende votering og tilbagemelding. Prøve indledes med den studerendes præsentation af valgt problemstilling, teorivalg og empiriske tilgange m.v. - 5 min.

 

Modul 6: Styring og strategi

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Teorier og modeller om styring i organisationer, elementer af teorier og modeller om strategisk ledelse samt kunne reflektere over organisationens styringsmæssige praksis
 • Krav til ledelsespraksis i forhold givne styringsmæssige eller strategiske tiltag.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis
 • Begrunde, udvælge og anvende relevante teorier og metoder vedrørende organisatorisk styring og formidle relaterede problemstillinger og løsninger til medarbejdere og andre relevante interessenter.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

 • Kunne planlægge styringsmæssige og eller strategiske tiltag i organisationen under hensyntagen til organisationens forskellige aktører.
 • Forstå, hvordan generelle samfundsmæssige tendenser er med til at forme de strategiske muligheder i organisationen.

Indhold

 • Strategi og strategisk analyse; analyseværktøjer
 • Organisatoriske forandringer
 • Innovative processer
 • Beslutningsprocesser
 • Institutionaliserede superstandarder

Prøveform
Kombinationsprøve:
Individuel/gruppe aflevering af projekt på max 20 A4 sider eller 48000 anslag, ex. forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2 A4 sider pr. opgaveløser ug over én.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (projekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. Prøven indledes med præsentation af opgaveløser(e) på 5 min. (10/15) af genstandsfelt, problemstilling, teorivalg og empiriske overvejelser m.v.

 
Erhvervsakademi Sjælland