Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Varetage og gennemføre udviklingsprocesser med henblik på indførelse af velfærdsteknologi inden for social- og sundhedsfaglige felt.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Teorier og modeller med særlig relevans for udviklings- og forandringsprocesser i forbindelse med velfærdsteknologi samt kunne reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til at:

 • Vurdere modeller om velfærdsteknologi og forandringsprocesser i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel
 • Formidle den velfærdsteknologiske og forandringsmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter, herunder borgere og brugere.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

 • Indgå i det faglige og tværfaglige samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi i egen organisation
 • Inddrage sammenhæng mellem organisatoriske udviklingsstrategier, strategier for kompetenceudvikling og strategier for velfærdsteknologiske løsninger

Indhold

 • Perspektiver på velfærdsteknologier inden for centrale professioner
 • Professionsidentitet, professionalisme og velfærdsteknologi
 • Velfærdsteknologiske problemstillinger inden for bl.a. det sociale og sundhedsfaglige felt i et socialt og sundhedsfagligt perspektiv, herunder faglige, teknologiske, etiske og økonomiske faktorer
 • Ny patient- og brugerrolle empowerment i anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger
 • Samspil mellem velfærdsteknologiske løsninger, borger/patient og samfund
 • Teknologiopfattelser
 • Strategisk kommunikation
 • Rehabilitering som velfærdsteknologisk begreb og værktøj

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland