Økonomisk ledelse
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Økonomisk ledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Agere ud fra en overordnet økonomisk forståelse samt anvende og formidle denne i organisationen


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende kan:

  • Identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse samt relatere denne til ledelsespraksis
  • Vurdere, begrunde og formidle anvendelsen af teorier, begreber og metoder i økonomisk ledelse i forhold til empirien og egen ledelsesmæssig kontekst og praksis.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Relatere ledelsesmæssig praksis og kontekst til økonomiske teorier og begreber samt metoders forskellige betydninger og optræden på organisatorisk niveau på reflekteret vis.

Indhold

  • Økonomisk viden og økonomistyring som ledelsesværktøjer (privat som offentlig virksomhed)
  • Økonomistyring og konsekvenser her af for ledelse og lederens handlerum
  • Ledelsesmæssig navigation ved brug af økonomistyring
  • Skabelse af forståelse af behovet for økonomistyring og økonomiske rammevilkår i egen organisation og som led i organisationens løsning af kerneopgaven

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland