Ledelse og jura
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Ledelse og jura

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Kunne forstå og inddrage de juridiske rammers betydning for ledelse


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Juridisk teori, metode og praksis herunder forvaltningsloven og aftalesystemet, funktionærret, aftaleret, udbudsret, konkurrenceret og markedsføringslov.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

  • Identificere, analysere og reflektere over praktiske ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger ud fra et juridisk perspektiv
  • Vælge relevante løsninger og begrunde valget heraf samt formidle dette til andre.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

  • Inddrage juridiske tænkning i løsning af praktiske ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger med henblik på at forebygge konflikter af juridisk karakter.

Indhold

  • Grundlæggende om juridisk metode og praksis
  • Juridisk tænkning med fokus på ledelsesmæssige berøringsflader
  • Ledelsens råderum set i forhold til medarbejdere, kunder, borgere og brugere i et juridisk perspektiv
  • Juridiske aspekter i forhold til ansættelsesforhold og afslutning af ansættelsesforhold
  • Etiske udfordringer

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland