Modul 2 - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Formål
At udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende skal have viden om, forståelse af og kan reflektere over:

  • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen
  • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau
  • Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at kunne:

  • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen
  • Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i egen organisation ved anvendelse af teknologier, metoder og data
  • Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber

Kompetencer
Det er målet, at den studerende skal kunne

  • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov
  • Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen

Eksamensform Kombinationsprøve
Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. 
Aflevering af miniprojekt på max 12 A4 sider eller 28800 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt.

Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.