Modul 2 - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Formål
At udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende skal have viden om, forståelse af og kan reflektere over:

  • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen
  • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau
  • Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at kunne:

  • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen
  • Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i egen organisation ved anvendelse af teknologier, metoder og data
  • Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber

Kompetencer
Det er målet, at den studerende skal kunne

  • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov
  • Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen

Eksamensform Kombinationsprøve
Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. 
Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt.

Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.