Modul 3 - Organisation, udvikling og samskabelse

Formål
At kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende skal have viden om, forståelse af og kan reflektere over:

  • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden
  • Teorier om strategi og styring af organisationens udvikling, samt metoder til proces- og opgaveledelse
  • Teorier om økonomi- og ressourcestyring,

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at kunne:

  • Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, - kultur, - processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder
  • Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data
  • Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende skal kunne:

  • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter.
  • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf
  • Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring

Eksamensform
Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. 

Projekt på max 20 A4 sider (kan forøges progressivt ved gruppefremstillet produkt) eller 48000 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilags-materiale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt.

Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (projekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.