Ledelse med data

Formål:
Du sættes i stand til at kunne anvende data og dokumentation til at skabe afsæt for ledelsesmæssige beslutningsprocesser og arbejde systematisk med kvalitetsudvikling af organisationens kerneydelser.

Filosofien bag modulet her er således, at når man som leder (mellemleder, projektleder, funktionsleder) skal træffe beslutninger, anbefale tiltag og iværksætte handlinger og processer, bør der forud være frembragt data, som understøtter beslutninger og forslag.

Deltagerprofil:

  • Skoleledere
  • Ledere i pædagogiske institutioner
  • Mellemledere i forvaltninger
  • Mellemledere og andre i private virksomheder
  • Projektledere og funktionsledere

Opbygning:
Modulet afvikles over 4 undervisningsdage á 7 lektioner og afsluttes med prøve (skriftlig og mundtlig). Der ydes 2 timers vejledning til hver studerende i forhold til eksamensarbejdet. Modulet har i øvrigt en varighed, svarende til 5 ECTS point og kan indgå under Diplomuddannelsen i Ledelse som valgmodul (’skoleledelse med data’).

Indhold:
Samlet set sigter modulet mod at skabe en forståelse af, hvordan data aktivt kan anvendes i det ledelsesmæssige arbejde og som et vigtigt grundlag for at træffe hensigtsmæssige beslutninger og iværksætte handlinger i egen organisation.

På modulet arbejdes med forskellige typer af dataindsamling og bearbejdning heraf. Det kan være dokumentanalyser, statistikanalyser og -udtræk, observationsstudier af forskellig slags, data frembragt via spørgeskemaundersøgelser, interview og andet. Der arbejdes således med både kvantitative og kvalitative data, som bearbejdes og dermed bliver til en praktisk og empirisk viden. 

Undervisningsform:
Det veksles mellem case eksempler (f.eks. analyse af offentliggjorte rapporter, PISA undersøgelser, økonomiredegørelser, statistikker eller tilsvarende) og deltagernes egne eksempler fra praksis.

Læs mere i folder

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.