Realkompetencevurdering

I tilknytning til optagelse på Diplomlederuddannelsen (DOL) tilbyder Center for Diplomledelse i samarbejde med Zealand, at du kan få vurderet dine kompetencer med henblik på optagelse på studiet.

Hvad er realkompetencer?
Realkompetence er et udtryk for din samlede mængde af viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvordan disse er erhvervet. I praksis betyder det, at du kan få anerkendt kompetencer, der er opnået gennem projekter, udviklingsophold, kursusforløb, foreningsarbejde og via andre måder.

Pejlepunktet vil hele tiden være studiets mål og adgangskrav. Center for Diplomledelse gennemfører i samarbejde med Zealand alene RKV i relation til optagelse på DOL.

Anvendelsesmuligheder
Anerkendelse af dine kompetencer kan finde sted i forhold til 3 områder:

Optagelse på studiet
Kompetencevurdering i relation til optagelse på Diplomlederuddannelsen (DOL) har til formål at dokumentere, at ansøgeren har et kompetenceniveau, der svarer til en adgangsgivende uddannelse og to års relevant erhvervserfaring. Der kan altså – udover uddannelse – anerkendes realkompetencer svarende til 2 års relevant erhvervserfaring.

Ansøgerne til optagelsesbevis kan være personer med andre uddannelses- og/eller kursusbaggrunde end kort/- mellemlang videregående uddannelse eller akademiuddannelsesniveau. Denne kompetencevurdering vil overvejende rette sig mod ledere, der har væsentlig ledererfaring, men ikke opfylder kravet om videregående uddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, modtager du et adgangsbevis (gebyrfrit).

Hvordan søger man om realkompetencevurdering (RKV)

  1. Indsendelse af CV (se også nedenfor) og uddannelsesbeviser/kursusbeviser/andet relevant til Center for Diplomledelse.
  2. På baggrund af dine indsendte papirer kan behandlingen af det egentlige RKV forløb eventuelt gå i gang.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til, hvordan en RKV ansøgning kan opbygges – se nærmere på Minkompetencemappe.

Elementer i RKV- ansøgningen samt dokumentation vil typisk dreje sig om

Din uddannelsesbaggrund – med dokumentation for såvel gennemførte som ikke gennemførte uddannelsesforløb

Din gennemførte efteruddannelse i form af kurser, højskoleophold, enkeltfagsstudier, studieophold i udlandet og tilsvarende

Din erhvervserfaring, herunder dokumentation for projektdeltagelse, udlandsophold (herunder udstationeringer), afrapporteringsopgaver, foredrag, artikler og andre skriftlige produkter m.v.

Erfaringer i øvrigt fra f.eks. foreningsliv, bestyrelsesarbejde, tillidserhverv, organisationsarbejde og tilsvarende

RKV ansøgningen vurderes derpå af Center for Diplomledelse i form af en indledende screening og sendes derpå videre til Zealand – Sjællands Erhvervsakademi til egentlig vurdering.

Behandlingen af ansøgningen kan resultere i tre forskellige udfald:

  1. Der kan på baggrund af det indsendte materiale udstedes adgangsbevis
  2. Eller der vil være behov for yderligere dokumentation, herunder indledning af RKV-forløb, eller
  3. Der kan ikke udstedes adgangsbevis på det foreliggende grundlag

Henvisninger og kontakt
Du kan læse mere om realkompetencevurdering i ’Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne (BEK nr. 8 af 10/01/2008).

Du er også velkommen til at kontakte Center for Diplomledelse for nærmere oplysninger om realkompetencevurdering i forhold til Diplomlederuddannelsen:

Studiesekretær Mette Grasberger på tlf. 9134 6652
Studieleder Tim Christensen på tlf. 4010 7401