Supervisor - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Supervisor

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Et tonet forløb baseret på standardmodulet ”Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling”.
(10 ECTS) på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse.

En praksisnær uddannelse, som giver kompetence og identitet som professionel supervisor for team- og gruppeudvikling.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling – Supervisor starter 24. april 2023

Bliv ringet op

Er en supervisoruddannelse en vej for dig og din organisation?

Opgaver løses i stigende grad i en virkelighed, der bliver mere kompleks, krævende og foranderlig, samtidig med, at der er forventninger om en passende involvering af nøgleaktører. Derfor er det afgørende at sikre velfungerende samarbejder både i, udenfor og på tværs af organisationens grupper og teams. Det giver ikke kun grobund for sammenhængskraft og en god opgaveløsning, men understøtter også en attraktiv arbejdsplads, hvor både ledere og medarbejdere har lyst til at være.

Mange organisationer står i de kommende år over for en række vanskelige udfordringer, ikke mindst personalemæssigt. Supervision kan her være en effektiv støtte til bl.a. håndtering af interne og eksterne samarbejdsudfordringer, til sagssupervision, til at sikre trivsel og arbejdsmiljø, til ledelses- og teamudvikling, til at skabe fælles retning og til at løfte den fælles-faglige tilgang. Der er således en stigende erkendelse af, at supervision potentielt har mange fordele:

 • Et effektivt redskab til faglig og praktisk kompetenceudvikling
 • Styrker fællesskaber, sammenhængskraft og samarbejder i og på tværs af grupper og teams
 • Beriger det psykiske arbejdsmiljø, reducerer stress og fremmer den enkeltes trivsel
 • Frigør gruppens/teamets kreative og faglige potentiale

Måske har du allerede kasketten på som gruppesupervisor og gerne vil have styrket din viden og praktiske færdigheder. Men forløbet kan i høj grad også være relevant, hvis du ønsker at arbejde mere superviserende i din organisation som enten leder, teamkoordinator, vejleder eller som intern eller ekstern konsulent. Det kan både være i offentlige og private organisationer.

I løbet af uddannelsen vil du både teoretisk og praktisk forbedre kvaliteten af din supervisionsorienterede opgaveløsning og styrke din identitet som supervisor. Forløbet består af fem indkald af hver to undervisningsdage. Derudover vil der være læsning af pensum samt, ikke mindst, træning af det lærte mellem indkald, både i din hverdag og i din trænings-gruppe. Forløbet er baseret på en systemisk og anerkendende grundforståelse med tillæg af andre relevante teoriskoler og metoder i forhold til supervisions-fagligheden. Efter endt forløb kan du kalde dig Systemisk Anerkendende Supervisor (”SA Supervisor”) med diplom.

Hvis du vil tage uddannelsen som ECTS-baseret modul på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse (DOL) og søge om kompetencestøtte

Uddannelsen udbydes i to spor, som afholdes på samme hold. Et generelt spor, hvor uddannelsen er en selvstændig supervisoruddannelse og et ECTS-spor. Førstnævnte spor står Temene.dk selvstændigt for. Sidstnævnte spor udbydes af Center for Diplomledelse i tæt samarbejde med Temene.dk. ECTS-sporet er en tonet udgave af standardmodulet ”Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling” (10 ECTS) på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse, DOL. Derved kan du lettere ansøge og få kompetencefondsstøtte. Læs mere under ”Praktisk om ECTS-sporet og kompetencestøtte”.

Se videre på siderne nedenfor og få mere at vide. Du kan også få mere information ved at sende en email til underviser Michael Stig Ørbech: michael@temene.dk

Undervisningsdatoer 2022/2023

Uddannelsen er baseret på fem undervisningsindkald samt træning i træningsgruppe (mødes mindst fire gange) og i egen hverdag.

Indkald 1:
Mandag til tirsdag den 24.-25. april 2023

Indkald 2:
Mandag til tirsdag den 12.-13. juni 2023

Indkald 3:
Torsdag til fredag den 24.-25. august 2023

Indkald 4:
Torsdag til fredag den 21.-22. september 2023

Indkald 5:
Mandag til tirsdag den 20.-21. november 2023

Alle dage kl 9:30-16:30

Alle indkald afholdes i Kbh City i Shanti Room.

Datoerne for træningsgruppe-møderne aftales i forbindelse med første indkald.

Der tages forbehold for justering af datoer afhængig af antal tilmeldinger og force majeure (fx corona-nedlukning).

Undervisningsform og indhold

Undervisningsformen er praksis-, relations- og oplevelsesbaseret med fokus på en tryg og uformel læringsatmosfære på et anerkendende grundlag. Der vil være underviserdemonstrationer såvel som træning af forskellige supervisionsmetoder.

Undervisningen består således af et cirkulært mix af korte underviseroplæg, supervisionsrelateret træning af metoder med feedback fra underviser og medstuderende, samt fordybende dialoger i plenum. På de første indkald har vi hovedfokus på generelt at øge forståelsen og kvaliteten og variationsmulighederne i systemisk anerkendende gruppesupervision. På de efterfølgende indkald går vi dybere og undersøger temaer som tilpasning og mixede roller samt gruppepsykologiske temaer herunder tvivl, sårbarhed, magt, konflikt og følelser i gruppen. Desuden arbejder vi med veje til at udvikle dit eget personlige lederskab, så du i endnu højere grad står trygt og udviklende i rollen som professionel gruppesupervisor. Målet er, at du som deltager gennem forløbet, udvikler din egen supervisorstil, som passer til den virkelighed du udøver supervision i.

Det faglige indhold på de fem indkald er:

Indkald 1 (to dage) – ”indføring i systemisk anerkendende supervision”

 • Om supervision: En indkredsning af supervisionsbegrebet og dets fætre og kusiner
 • Indholdstemaer til supervision: En forståelsesmodel og et fælles landkort
 • Målene med supervision
 • Systemiske og anerkendende antagelser og principper i supervision
 • Supervisor og supervisander: Supervisionens roller i et systemisk og anerkendende perspektiv
 • Den systemisk anerkendende supervisors kernekompetencer
 • At udvikle sig til supervisor er fortsat personlig udvikling
 • Supervisionens struktur og faser før, under og efter
 • Indføring i begreberne refleksion og fordybelse
 • Den fordybende samtales hovedelementer
 • At fremme og holde sårbarhed, tillid og åbenhed
 • ”Set og setting” og rammekontrakten
 • Fra temaer til spørgsmål, dialog og mål
 • Fra fordybelse til handling
 • Supervisionsrelateret træning i grupper


Indkald 2 (to dage) – ”grundlæggende systemisk anerkendende supervisionspraksis”

 • Gruppepsykologiske mekanismer
 • Magt og autorisation i supervision
 • At læse og anvende gruppepsykologiske dynamikker i supervisioner
 • Læring i gruppen
 • Fra grupper til højtydende team
 • Den involverende supervisor
 • Grundlæggende supervisionsmetoder
 • Interventionsmetoder og ”den uærbødige feedback” i supervision
 • Supervisionsrelateret træning i grupper


Indkald 3 (to dage) – ”videregående systemisk anerkendende supervisionspraksis”

 • Videregående supervisionsmetoder
 • Alternative supervisionstilgange
 • Gruppers og individers motivation
 • Kulturtilpasning af supervisionsmetoder
 • Mixede roller og deres håndtering
 • Sårbarhed, tvivl, tryghed, empati og håndtering af følelser
 • Supervisionsrelateret træning i grupper


Indkald 4 (to dage) – ”jeg i min systemisk anerkendende supervisionspraksis”

 • Egenomsorg og -udvikling
 • Egne reaktioner, trigger-situationer og mønstre
 • Egne potentialer og begrænsninger
 • Indlevelse og empati
 • Personlig stil som supervisor
 • At kende sine grænser, bevare gnist og forebygge udbrændthed
 • Metoder til at arbejde med sin personlige udvikling
 • Supervisionsrelateret træning i grupper
 • Temaer i praksisanvendelsen af systemisk anerkendende supervision
 • Detaljer i anvendelsen af kernekompetenceområderne i praksis
 • Personlige styrker og videre udviklingspotentialer i rollen som supervisor


Indkald 5 (to dage) – ”diplomgivende integreringsindkald i systemisk anerkendende supervision”

 • Deltagernes mini-projekt præsenteres og superviseres. På den måde samler vi alt, hvad vi har lært og integrerer dette ved at træne forskellige gruppesituationer og give feedback med løbende læringsopsamlinger
 • Perspektivering og evaluering
 • Fejring og overlevering af diplom

Hvad sker mellem indkald og hvad går træningsgruppen ud på?

Udover at træne i egen hverdag, afholdes der mellem indkald en træningsdag (typisk 4 timer per gang) i nedsatte træningsgrupper. I alt mødes i mindst fire gange. I træningsgruppen mødes du og dine medstuderende mhp. at træne læringen fra indkald og ud fra underviserens processuelle anvisninger. Her trænes supervisionsmetoderne med hinanden, der arbejdes med ”kollegial feedback” og faglig teori og spørgsmål drøftes.

Forud for hvert indkald fremsendes en ministatus-rapport på ca 2 sider til underviseren, hvor teori og metode kobles til egen erfaring, spørgsmål rejses mv. Udover at ministatus-rapporten hjælper den studerende med overblik, giver det tillige underviser en forståelse af, hvor hver deltager er i læringsprocessen. Endelig udgør mini-statusrapporterne tilsammen grundmaterialet til, at du kan fremlægge dit eget miniprojekt på det afsluttende indkald. Et miniprojekt vil typiske handle om egen supervisorrolle ifht. et supervisionstema, en konkret gruppe/team og dens udvikling.

Der læses relevant litteratur efter hvert indkald.  Litteraturliste og program for det første indkald fremsendes efter tilmelding.

Hvem underviser?

Michael Stig Ørbech er gennemgående underviser og træner på forløbet. Michael har siden 2005 været faglig leder og underviser på Københavns Professionshøjskoles populære Systemisk Anerkendende Coach (SA Coach) samt siden 2021 på Relationsleder på Center for Diplomledelse.

Michael er forfatter til flere artikler og medforfatter til tre bøger, der adresserer væsentlige opmærksomhedspunkter i en stigende kompleks, udfordrende og omskiftelig virkelighed: Behovet for mere livgivende samtaler, at skabe velfungerende grupper og teams samt, ikke mindst, evnen til kvalificeret fordybelse i teams, personligt og i samfundet.

Han har en baggrund som leder i to internationale konsulentvirksomheder (COWI og NIRAS). Hans faglighed hviler på en bred erfaring og uddannelsesvifte inklusiv: Master i Organisationspsykologi (MPO), Civilingeniør med speciale i organisations-og teknologiudvikling, Psykoterapeut (EAPT godkendt), Council Guide, Naturterapeut og Certificeret Facilitator (CPF hos IAF). I ti år arbejdede han internationalt med organisationsudviklingsopgaver.

Michaels danske karriere startede dernæst i år 2000 med et flerårigt sideløbende supervisionsforløb hos Dr. Peter Lang inden for den systemiske og anerkendende forståelse af menneskelig udvikling. Dette er i dag fundamentet for Michaels tilgang, som afhængig af kontekst pragmatisk suppleres af andre velfunderede tilgange til menneskelig udvikling og forståelse.

Michael har arbejdet med mennesker, teams og organisationer i så godt som alle sektorer i Danmark. Hans solide erfaringsgrundlag og færdigheder har bl.a. medført, at han er proceskonsulenten bag en af Ledelseskommissionens 12 eksemplariske cases. Michael er en meget anvendt supervisor i ledelsesteams og i faglige og tværfaglige personalegrupper og har bl.a.  supervisorerfaring med ledere og koordinatorer på skoleområdet, på bosteder, i hjemmeplejen, på jobcentre, for sundhedsplejersker og på chefniveau i forvaltninger.

Hvad får du og din arbejdsplads ud af, at du uddanner dig til supervisor?

Efter forløbet har du fået kommunikative og processuelle redskaber til mere professionel håndtering af gruppesupervisioner på og uden for arbejdspladsen, mens du er blevet klogere på dig selv og har fået en klarere retning i dit personlige lederskab i supervisorrollen. Teoretisk såvel som praktisk får du viden og kompetencer med udgangspunkt i den systemiske og anerkendende tilgang til supervision. Desuden introduceres du til eksistentiel psykologi, gruppepsykologi og andre forståelser og metoder, der understøtter rollen som systemisk anerkendende supervisor.

Efter forløbet vil du stå med kommunikative og processuelle redskaber til professionel håndtering af de daglige supervisioner på og uden for arbejdspladsen, mens du er blevet klogere på dig selv og har fået en klarere retning i dit personlige lederskab som supervisor.

Du får:

 • Viden om og træning i systemiske og anerkendende principper og teori i gruppesupervision
 • Viden om og træning i en vifte af systemiske og anerkendende fordybelsesmetoder i supervisionsøjemed
 • Metoder og kompetence til at afholde supervision i praksis ift. komplekse problemstillinger og udfordringer med autorisation af egen rolle
 • Lært at skelne og forholde dig til dit valg af tilgang og metode tilpasset målene, kulturen, organisationen, relationerne og personlige karakteristika
 • Øget din evne til at skabe tryghed i gruppen med plads til sårbarhed og tvivl
 • Veje til at håndtere egne og andres følelser
 • Lært at skabe tydelighed i mixede roller (fx mellem supervisor, leder, fagekspert)
 • Indsigt i dig selv og håndtering af egne triggere, grænser og reaktioner
 • Arbejdet med at udvikle din egen personlige supervisionsstil
 • Styrket din relationskompetence, din personlige og professionelle udvikling og din faglige identitet som supervisor

Forløbet er for personer, som enten arbejder direkte i supervisorrollen eller har en relateret stillingsbetegnelse som vejleder, behandler, konsulent, teamleder, teamkoordinator eller teamcoach. Det kan være til brug for supervision af leder- eller konsulentteam, der arbejder med personalets relationer, trivsel, performance og udvikling. Men det kan også være til en personalegruppe, der arbejder med borgeres udvikling (unge, ældre, familier, sårbare, særlige grupper). Det kan også være supervision af en gruppe af frivillige samt supervision i rollen som leder/kollega i egen gruppe.

Din arbejdsplads får således en medarbejder, som på et etisk og fagligt grundlag kan løfte kvaliteten af organisationens gruppe- og teamudvikling. Derudover får din organisation mulighed for at have en aktiv forandringsagent, der kan bidrage til et endnu mere systemisk og anerkendende arbejdskultur til gavn for trivslen, effektiviteten, den daglige kommunikation og samarbejdet.

Mulighed for eksamen & ECTS point

Det er valgfrit, om du vil gå til eksamen og opnå ECTS point på diplomniveau.

Uddannelsen udbydes i to spor, et generelt og et ECTS-spor, der afholdes på samme hold. Her følger lidt praktisk information om ECTS-sporet og om muligheden for kompetencestøtte.

ECTS-sporet er en tonet udgave af standardmodulet ”Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling” (10 ECTS) på Diplom i Offentlig Ledelse, DOL.

Optagelse på det ECTS-krediterede spor sker ved, at du først sender en indledende mail til underviser Michael Stig Ørbech (michael@temene.dk). Derefter aftaler vi en uformel samtale telefonisk eller online, hvor du kan afklare de spørgsmål du måtte have, og det kan samtidig vurderes, om du har mulighed for at blive optaget. Efter du har været i dialog med og godkendt af underviser, sender du før forløbsstart en formel ansøgning til Center for Diplomledelse, hvorfra din organisation også vil modtage faktura.

Udover at følge det generelle supervisor-forløb som resten af holdet, kalder ECTS-sporet på – for at bestå eksamen – at du læser supplerende litteratur (DOL-pensum) og får teoretisk og praktisk gruppebaserede vejledningssessioner af underviseren. Dette, så du er klædt bedst på til at gå til eksamen baseret på kravene i DOL´s standardmodul ”Ledelse af Medarbejdere og Faglig udvikling” (10 ECTS) på Center for Diplomledelse.

Dato for din evt. ECTS givende eksamen afklares i starten af forløbet.  Ca. 14 dage før eksamen afleveres dit miniprojekt (ca. 8-10 A4- sider) til administrationen hos Center for Diplomledelse.  Selve eksamen er en kombinationsprøve. Ved bedømmelsen indgår såvel mundtlig prøve (30 minutter) som skriftligt produkt (miniprojekt) i en helhedsbedømmelse efter 7 trins-skalaen.

Når du har gennemført forløbet og deltagelseskravene er opfyldt, får du et diplom underskrevet af både Temene.dk og Center for Diplomledelse. Hvis du også består eksamen, får du tillige tilsendt formelt ECTS-krediteret eksamensbevis (10 ECTS, DOL, standardmodulet ”Ledelse af Medarbejdere og Faglig udvikling”).

Hvad kræver det af dig for at deltage?

Der er to krav for at blive optaget, nemlig et optagelseskrav og et deltagelseskrav.

Optagelseskravet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil mindst to års relevant erhvervserfaring, samt at du allerede har arbejdet med din egen personlige udvikling, herunder taget relevant videreuddannelse inden for enten ledelse, coaching, facilitering, psykoterapi, procesledelse eller lignende. Der kan i særlige tilfælde dispenseres. Endelig optagelse sker efter (a) kontakt med og en individuel vurdering af underviser og dernæst (b) formel ansøgning og optagelse hos Center for Diplomledelse.

Deltagelseskravet er minimum 80% aktiv deltagelse på de første fire indkald og i træningsgruppen, samt er deltagende på det afsluttende indkald. Det forventes, at du under forløbet kan træne supervision i dit arbejdsliv, læser pensum, afleverer en mini-statusrapport før hvert indkald og udarbejder et relevant miniprojekt (fremlægges og superviseres på det afsluttende indkald).

At blive supervisor indeholder et væsentligt element af personlig udvikling. Derfor forventes det, at du er parat til at lære på nye måder og med nysgerrighed er parat til at udfordre dig selv og arbejde med din personlige udvikling.

Optagelseskrav

Hvis du skal til eksamen og opnå ECTS point

Optagelseskravet for at kunne gå til eksamen i Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

HUSK at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Skriv til info@centerfordiplomledelse.dk hvis du har spørgsmål til optagelse.

Støtte fra kompetencefonde

Støtte fra kompetencefond på det ECTS-krediterede spor

Når du følger det ECTS-krediterede spor, har du bedre mulighed for at ansøge om kompetencefondsstøtte inden start af uddannelsen. Betingelserne og beløbet varierer afhængig af hvilken overenskomst du er ansat på, men er typisk på op til 30.000 kr. Her er et par nyttige links til at få mere at vide om regler og procedure og til at ansøge:

(a) statsansatte  www.kompetenceudvikling.dk

(b) kommunalt ansatte www.denkommunalekompetencefond.dk

(c) regionalt ansatte www.denregionalekompetencefond.dk

Tilmeld dig!Bliv ringet op
Download brochure
 • Opstart 24. april 2023
 • Pris: 34.375 kr.

  Den samlede pris for forløbet er 34.375 kr., som er momsfritaget. Ved to eller flere deltagere fra samme organisation ydes rabat og den momsfritagede pris er kun 29.950 kr. per deltager.  

 • Mulighed for at opnå 10 ECTS point
 • Underviser: Michael Ørbech fra TEMENE
 • ShantiRoom
  Lavendelstræde 5, bagh. 3 sal
  1462 København K
 • Der vil være let morgenmad mellem kl. 9-9:30, frokost kl. 12-13 og dertil pauser efter behov.
 • Datoerne for træningsgruppe-møderne aftales i forbindelse med første indkald.

Nysgerrig? Kontakt:

Michael Ørbech
Underviser Michael Stig Ørbech

``En praksisnær uddannelse, som giver kompetence og identitet som professionel supervisor for team- og gruppeudvikling``

Michael Ørbech, underviser på Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Supervisor