MODUL 3 - Organisation, udvikling og samskabelse (DOL)

Organisation, udvikling og samskabelse

Styrk dine lederevner såvel personligt som fagligt, og vær den leder du selv ønsker.
Få rodfæste i din rolle som leder, og bliv endnu skarpere til at håndtere komplekse lederopgaver. Modulet bygges op over en række temaer og perspektiver på det personlige lederskab og forandring (set dels som personlig forandring, dels som en kommunikativ opgave) inkl. grundlæggende tema om dataindsamling.

Bliv en dygtigere leder!

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 56 lektioner (8 undervisningsdage). Forløbet afvikles med én undervisningsdag hver 14. dag og strækkes således over et semester.
Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Indhold

Modulet struktureres over en række temaer, der adresserer samspillet mellem den offentlige organisations ledelse, mål, strategi, styring: Mål, strategi og organisationens økonomi, struktur, kultur, organisationsanalyse og -metode, omgivelser og aktører i forhold til den offentlige organisation, beslutningsprocesser, organisatorisk udvikling i den offentlige organisation, samskabelse/innovation og netværk som komponenter i organisatorisk udvikling.

På modulet arbejdes aktivt i forhold til deltagernes egne forberedelser hjemme i form af observationer, refleksioner og handlinger.

Indlæg fra underviser med hensyn til centrale teoretiske pointer.

Hjemmeopgaver tager afsæt jfr. ovenfor i praksiskoblinger, der bringes til drøftelse.

Der indlægges forskellige analyseøvelser undervejs til skærpelse af deltagerens egen forståelse af personaleledelsespraksis

Endelig arbejdes med dataindsamling i egen organisation som grundlag for ledelsesmæssige forholdemåder og opgaveløsning.

Prøve

Der udarbejdes et projekt med et omfang, svarende til 12-14 A4- sider inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at data fra egen praksis indgår.
Bedømmelse efter 7-trinsskalaen Miniprojektet tager afsæt i den studerendes egen organisation og mere konkret case fra egen praksis med adressering af organisationens styring, strategi, kultur og samspil heri mellem
Kombinationsprøve (jfr. studieordningen for DIL). Ved bedømmelsen indgår såvel mundtlig prøve (30 minutter) som skriftligt produkt (miniprojekt) i en helhedsbedømmelse.
Kombinationsprøve er velkendt fra tilsvarende moduler i DIL. Kravet til dataindsamling gør det ekstra relevant med et skriftligt produkt i tillæg til mundtlig prøve. Samlet set – et skriftligt produkt med problemstilling, problemformulering, metodetilgang, analyse og problemløsning (med vægt på handling) i sammenhæng med en mundtlig formidling heraf og drøftelse med bedømmerne – gør det muligt at vurdere, om deltagerne har opnået læringsmålene for modulet.
Gruppefremstillet produkt og -prøve kan vælges af deltagerne.
Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.

Undervisningsdatoer

Datoer for efteråret 2024 er på vej

Tilmeld dig!

Kalender kommer her…

  • 10 ECTS point
  • Pris: 15.000 (momsfritaget)
  • Kan tages som et selvstændigt modul
  • Campusbuen 21, 4600 Køge
  • Let forplejning er inkluderet i prisen
  • Fysisk fremmøde

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Se flere moduler her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer