Specialemodul

Her lærer du selvstændigt at kunne identificere og analysere en kompleks, ledelsesmæssig problemstilling under anvendelse af udvalgte teorier og metoder – og kunne vise afprøvning af ledelsesmæssige handlemuligheder i praksis.

Specialets tema, problemstilling, problemformulering og undersøgelsesdesign fastlægges således af den studerende, men skal godkendes (problemformulering) af påsat vejlede/studieleder. Væsentligt her er, at tema og problemstilling baserer sig på egen organisatorisk praksis, og at problemstillingen i sig selv rummer kompleksitet.

Det faglige indhold adresserer typisk tematikker, problemstillinger og teoretisk basis fra de forudgående standard- og valgmoduler.

Tilrettelæggelse
½ dag med fælles introduktion til deltagerne med formalia i forhold til udarbejdelse af projektet (længde, tekniske formalia i forhold til rapportteknik, krav til projektet (videnskabsteoretisk grundlag, dataindsamling, analyse, problemløsning og afprøvning i praksis), rapportens opbygning og anbefalede struktur)

2 dages undervisning (til dels repetition fra tidligere moduler) med hensyn til dataindsamling og etablering af empirisk grundlag, brug af teori i forhold til problemløsning og afprøvning i praksis.

Ud over undervisningsdelen tildeles hver deltager 15 timers vejledning, som er det pædagogisk-didaktiske omdrejningspunkt i forhold til at støtte deltagerens selvstændige udarbejdelse af projektet.

Optagelseskrav
Adgangskravet til specialemodulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Du skal desuden have bestået 3 standardmoduler og 3 valgfrie moduler. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Ved tilmelding angiver den studerende sine indledende tanker om tematik og problemstilling for specialeprojektet.

Eksamen
Specialemodulet består af et skriftligt projekt med en afsluttende, mundtlig prøve med ekstern censur.

ECTS
15

Pris
Kr. 15.500
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt let forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.