Relationsbygger

At udøve relationelt lederskab i praksis

2 moduler fra den offentlige lederuddannelse (DOL)

Relationsbygger – er et nyt tonet udviklingsforløb for det offentlige område med moduler fra Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Udviklingsforløbet er baseret på 2 moduler fra DOL i hhv. Coaching (5 ECTS) og Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS).

Dette er et personligt udviklingsforløb for dig, der ved, at det er dit personlige lederskab og relationerne til andre, der gør forskellen for udviklingen, trivslen og resultaterne for dig selv og din arbejdsplads.

Som relationsbyggere er vi optaget af opbygge og vedligeholde velfungerende relationer i krydsfeltet af kolleger, ledere, samarbejdspartnere og, ikke mindst, borgerne. Borgere er blevet forbrugere af ydelser, og det er ikke kun selve løsningen og leveringen af en ydelse, som er vigtig, det er også måden, som denne ydelse leveres på. Dette gælder ikke mindst i perioden efter corona-krisen.

Vi kan forvente, at borgere ønsker at deltage særdeles aktivt i formuleringen af deres behov og forventninger til offentlige ydelser. De forventer gode relationer og betragter i stigende grad sig selv som skatteydende bestillere og sparringspartnere til den offentlige medarbejder. Denne ændrede rollefordeling skubber til både faglighed, faggrænser og formelle forvaltningsmæssige rammer.

Med brug af sociale medier bliver medarbejderens indsats hurtigt ”evalueret” og borgerens mening om indsatsen deles på nettet. Det kan være vanskeligt som offentligt ansat at stå i det krydsfelt, og det kræver nye handlekompetencer, at efterleve de politiske beslutninger, og opnå borgernes anerkendelse samtidig med at holde fokus på fagligheden og ikke tabe sig selv.

Kort fortalt er graden af succes og tilfredshed med offentlige velfærdsydelser og sagsbehandling nu direkte proportionalt med de offentlige institutioners evne til at indgå i nye relationer og bruge dem gensidigt til at sætte rammen for en proces, hvor de samskaber og leverer nye løsninger sammen med borgerne.

Relationsbygger – er et ny tonet udviklingsforløb for det offentlige område med moduler fra Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Udviklingsforløbet er baseret på 2 moduler fra DOL i hhv. Coaching (5 ECTS) og Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS).

Udviklingsforløbet er opdelt i to kursusdele:
• Samtaler og coaching i professionelle relationer
• Relationsbygger i praksis

Relationsbygger forløbets første del har fokus på at styrke det personlige lederskab og evnen til gennem samtalen at opbygge værdifulde relationer til kolleger, ledere, samarbejdspartnere og, ikke mindst, borgerne. Derudover arbejdes der i kursusforløbets anden del med teorier og metoder til at støtte og sparre med kolleger og samarbejdspartnere i at skabe velfungerende relationer.

Underviser Michael Ørbech fortæller om forløbet

HK STAT Sjælland og Hovedstaden og HK Kommunal Sjælland støtter op om forløbet 

Samtaler og coaching i professionelle relationer
Coaching (5 ECTS)

Valgmodul fra den offentlige lederuddannelse (DOL)

Relationelt lederskab er en faglighed og er en afgørende kompetence for både den personlige og den organisatoriske trivsel og succes. Det gælder ikke mindst i de krydspres, du kan opleve i mødet med mange forskellige involverede parter som kolleger, ledere, bruger/borgere og politikere.

Modulets indhold

 • Relationslandskaber, krydspres og mulighederne
 • Samtalens teoriskoler og menneskesyn
 • De tre rum i lederskabet
 • Systemisk og anerkendende samtaletilgang og coaching
  - Psykologisk kontraktskabelse
  - Nærvær, lytten og spørgsmålstyper
  - Feedback og konflikthåndtering
 • Fordybende samtaler i praksis med systemisk anerkendende coaching
 • Livgivende samtaler og det personlige lederskab
 • Det personlige lederskab i krydspres- og konfliktsituationer
 • Post-corona, tendenser og digitale samtaler

Tilrettelæggelse
Forløbet består af 2 internat-dage (med aftentræning) og en opfølgningsdag samt actionlearning/teamtræningsdage, hvilket svarer til 4 undervisningsdage/28 timer. Internat kursusmodulet starter kl 9 og slutter andendagen kl 18. Opfølgningsdagen er kl. 9-17 og actionlearning/teamtræningsdagene afholdes begge kl 9.00-13.00.

Udover træning og dialog på actionlearning/teamtræningsdagen indgår også online vejledningssamtale med underviser vedrørende opgaveskrivning og den mundtlige eksamen (med afsæt i den skriftlige opgave, dvs. kombinationsprøve).

Eksamen
Der anvendes en mundtlig prøveform, som giver deltageren mulighed for at demonstrere færdigheder i brug af coaching som ressource for ledelse af medarbejdere (individ eller gruppe)
Bedømmelsen bliver således en mundtlig prøve (30 minutter) med afsæt i synopsis (1-2 A4 sider, 2400 anslag pr. side).

Eller, mundtlig prøve med afsæt i videooptagelse af coaching session (max ca. 20 minutter), ledsaget af kort drejebog for sessionen.

Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.

Relationsbygger i praksis
Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

Standardmodul fra den offentlige lederuddannelse (DOL)

Dette forløb bygger oven på og anvender de samtalefærdigheder, som du har lært på det forudgående forløb ”Samtaler og coaching i professionelle relationer”.

Forløbets fokus er på at du lærer at kende til og an- vende metoder til, hvordan du kan støtte og bidrage til en tillidsskabende og livgivende relations- og kulturopbygning på arbejdspladsen til gavn for trivsel, udvikling og resultater i øvrigt.

Modulets indhold

 • At få andre med - den samskabende relationsbygger i teori og praksis
 • Relationsbyggerrollen i strategisk organisationstænkning
 • Eksistens- og relationspsykologi
 • Positiv og styrkefunderet psykologi
 • Det autentiske og personlige lederskab i teori og praksis
 • Organisering, grupper og team
 • Kommunikation og meningsskabelse
 • Metoder til organisations og ledelsesstudier

Tilrettelæggelse
Forløbet består af 2 internat-dage, 4 eksternat-dage samt 5 actionlearning/teamtræningsdage. Opfølgningsdage og teamtræningsdage afholdes begge kl 9.00-13.00. Samlet svarer det til til 6 undervisningsdage/56 timer.

Udover træning og dialog på teamtræningsdagen indgår også i to af de fem actionlearning/teamtræningsdage online vejledningssamtale med underviser vedrørende opgaveskrivning og den mundtlige eksamen (med afsæt i den skriftlige opgave, dvs. kombinationsprøve).

Eksamen
Der udarbejdes et miniprojekt med et omfang, svarende til max 8 A4- sider (2400 anslag pr. side) inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at data fra egen praksis indgår.

Miniprojektet tager afsæt i den studerendes egen organisation og mere konkret case fra egen praksis med adressering af personligt lederskab og kommunikation. Ved bedømmelsen indgår såvel mundtlig prøve (30 minutter) som skriftligt produkt (miniprojekt) i en helhedsbedømmelse.

OBS - Nye datoer for efteråret 2022 er på vej!

Kontakt vedr. indhold på uddannelsen
Gorm Johansen
kundechef
5180 2067
gojo@khs.dk

Kontakt vedr. tilmelding
Mette Grasberger
studiesekretær
9134 6652
info@centerfordiplomledelse.dk

Samtaler og coaching i professionelle relationer
Coaching (5 ECTS)

11. + 12. oktober 2021 (2 dages internat)
1. november 2021 (1 dags eksternat)

Eksamen
15. november 2021

Pris
16.000 kr. ekskl. moms
Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Relationsbygger i praksis
Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

29. + 30 november 2021 (2 dages internat)
6. december 2021 (1 dags online)
7. januar  2022 (1 dags eksternat)
17. januar 2022 (1 dags online)
3. marts 2022 (1 dags eksternat)

Eksamen
15. + 16. marts 2022

Pris
22.000 kr. ekskl. moms
Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Målgruppe og optagelse
Målgruppen for kursusforløbet er medarbejdere, specialister og ledere i kommune, region og stat.

Der er ikke krav om personale- og ledelsesansvar, idet kurset i lige så høj grad henvender sig til deltagere som er i direkte kontakt med borgere og samarbejdspartnere ifm levering af velfærdsydelser, sagsbehandling og rådgivning.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring. Ved tilmelding bedes du uploade dokumentation.

Ansøgningsfrist
10. september 2021