Coaching

Generelt arbejdes på modulet med midler som refleksion, dialogisk samtale, værdiorientering, positionering og handlingskraft og hvor den offentlige leder har en central position i at iscenesætte.

På modulet sættes fokus på den ”ny lederrolle” og lederens ”kommunikative kompetencer”, mere specifikt på lederen som den coachende dialogpartner i en offentlig organisatorisk sammenhæng og i et ledelsesmæssigt perspektiv.

Der tages afsæt i ”3. generations coaching”, der bl.a. peger på at lederen skal evne at bringe sig selv på banen og bidrage med egne refleksioner – i en symmetrisk dialog – men også gennem asymmetri/metakommunikation skal sikre den klare rammesætning og synliggørelsen af vilkår.

”3. generations coaching” bringer den ledelsesbaserede, den systemiske og den narrative coaching et skridt videre og tilstræber en bevægelse mellem et eksistentiel-oplevelsesorienteret og et relationelt perspektiv. Dog med fokus på, at det er lederen, som gennemfører coachingprocesser i egen organisation – hvilket forstærkes ved teorier og modeller om ledelsesbaseret coaching.

Modulet er til dels øvelsesbaseret i spørgeteknikker, dialogformer, refleksionsøvelser med afsæt i teorier og perspektiver på coaching og til dels også fokus lederens muligheder som facilitator i relation til proces og procesledelse i den offentlige organisation

Tilrettelæggelse
Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner (4 undervisningsdage) samt 4 timers vejledning.

Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede, herunder indsamle data om egen organisations formelle vedtagelser om samtalesystemer og tilsvarende.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Optagelseskrav
Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Prøve
Der anvendes en mundtlig prøveform, som giver deltageren mulighed for at demonstrere færdigheder i brug af coaching som ressource for ledelse af medarbejdere (individ eller gruppe)

Bedømmelsen bliver således

  • Mundtlig prøve (30 minutter) med afsæt i synopsis (1-2 A4 sider).

eller

  • Mundtlig prøve med afsæt i videooptagelse af coaching session (max ca. 20 minutter), ledsaget af kort drejebog for sessionen.

Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.

ECTS
5

Pris
Kr. 7.500
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt let forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.