Ledelse og facilitering

Det centrale begreb vil være ’mødet’ mellem mennesker i bred forstand og de processer, der knytter sig hertil. Modulet vil have fokus på møder, processer og projektforløb og de tilknyttede dynamikker, men også sammenhængen til organisationens strategiske/taktiske målopfyldelse, effektivitet, kvalitet, læring og trivsel. Den faglige struktur bygges op om følgende tematikker:

  • Facilitering af møder, der giver mening
  • Facilitering af netværk og videndeling
  • Kommunikation og sprog i forhold til procesledelse og facilitering
  • Facilitering i den offentlige organisation, der er team- og gruppebaseret
  • Ændrings- og forandringsstrategier i den offentlige organisation - hvordan facilitere vedtagne ændringer

Tilrettelæggelse
Modulet afvikles over 4 hele dage eller 28 lektioner i alt, hvor af sidste dag reserveres til prøvehandlinger i det trygge rum. Undervisningen afvikles i øvrigt med 14 dages mellemrum.

Deltagerne indsætter forud for modulstart et kort, personligt CV, der nærmere beskriver deltagernes position i den offentlige organisation og erkendt behov for personligt at arbejde med procesledelse og proceskonsultation.

Der vekselvirkes løbende gennem de 4 første undervisningsgange mellem kortere, teo-retiske oplæg og øvelser, der eksemplificerer den enkelte facilitereringsmetode -med særskilt kig på områder, hvor deltagernes praksis kan videreudvikles, også set i forhold til skabelse af øget anvendelse i egen praksis.

Ved afslutning af hver undervisningsgang laves aftaler om, at deltagerne inden næste undervisningsgang ’går hjem’ for at afprøve faciliteringsgreb hjemme i egen praksis. Ved næstfølgende undervisningsgang fortælles om og reflekteres i fællesskab over erfaringer med afprøvningen.

Prøve
Prøve i modulet tilrettelægges i overensstemmelse med mulighederne i prøveallonge til studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse, version 01.01. 2021:

Skriftligt produkt: synopsis, max 4-5 sider, efterfulgt af mundtlig prøve. Synopsis om-fatter opgaveløsers udkast til drejebog for et møde i bred forstand og beskriver i øvrigt kort opgaveløsers position og organisatoriske kontekst.
Mundtlig prøve på 30 minutter under medvirken af ekstern censor.
Bedømmelse i henhold til 7-trinsskalaen.

Optagelseskrav
Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

ECTS
5

Pris
Kr. 7.500
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt let forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.