Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Er jeg klar til en diplom uddannelse?

Adgangskravet til diplomlederuddannelsen er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi.

Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke umiddelbart kan opfylde kravet, tilbyder vi at gennemføre en såkaldt realkompetencevurdering på baggrund af dine job- og uddannelsesmæssige forudsætninger. Realkompetencevurderingen – som kan føre til udstedelse af såkaldt adgangsbevis – gennemføres af f.eks. Zealand, Sjællands Erhvervsakademi og er gratis. Det vil være en fordel, hvis du har ledelsesfunktioner eller -opgaver under uddannelsen. På den måde vil dit uddannelsesforløb være tæt relateret til din jobsituation.

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan blive optaget. Vi er klar til at hjælpe dig godt videre.

Herunder kan du læse mere om betingelserne for optagelse på Diplomlederuddannelsen.

Adgangskrav

Adgangskravet til diplomlederuddannelse er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi.

Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Realkompetencevurdering

Hvad er realkompetencer?
Realkompetence er et udtryk for din samlede mængde af viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvordan disse er erhvervet. I praksis betyder det, at du kan få anerkendt kompetencer, der er opnået gennem projekter, udviklingsophold, kursusforløb, foreningsarbejde og via andre måder.

Pejlepunktet vil hele tiden være studiets mål og adgangskrav. I tilknytning til optagelse på Diplomlederuddannelsen samarbejder vi med f.eks. Zealand eller Sjællands Erhvervsakademi om, at du kan få vurderet dine kompetencer med henblik på optagelse på studiet.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

Mere om realkompetencevurderingen
Anerkendelse af dine kompetencer kan finde sted i forhold til 3 områder:

Optagelse på studiet
Kompetencevurdering i relation til optagelse på Diplomlederuddannelsen (DOL) har til formål at dokumentere, at ansøgeren har et kompetenceniveau, der svarer til en adgangsgivende uddannelse og to års relevant erhvervserfaring. Der kan altså – udover uddannelse – anerkendes realkompetencer svarende til 2 års relevant erhvervserfaring.

Ansøgerne til optagelsesbevis kan være personer med andre uddannelses- og/eller kursusbaggrunde end kort/- mellemlang videregående uddannelse eller akademiuddannelsesniveau. Denne kompetencevurdering vil overvejende rette sig mod ledere, der har væsentlig ledererfaring, men ikke opfylder kravet om videregående uddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, modtager du et adgangsbevis (gebyrfrit).

Hvordan søger man om realkompetencevurdering (RKV)

 1. Indsendelse af CV (se også nedenfor) og uddannelsesbeviser/kursusbeviser/andet relevant til Center for Diplomledelse.
 2. På baggrund af dine indsendte papirer kan behandlingen af det egentlige RKV forløb eventuelt gå i gang.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til, hvordan en RKV ansøgning kan opbygges – se nærmere på Minkompetencemappe.

Elementer i RKV- ansøgningen samt dokumentation vil typisk dreje sig om

Din uddannelsesbaggrund – med dokumentation for såvel gennemførte som ikke gennemførte uddannelsesforløb

Din gennemførte efteruddannelse i form af kurser, højskoleophold, enkeltfagsstudier, studieophold i udlandet og tilsvarende

Din erhvervserfaring, herunder dokumentation for projektdeltagelse, udlandsophold (herunder udstationeringer), afrapporteringsopgaver, foredrag, artikler og andre skriftlige produkter m.v.

Erfaringer i øvrigt fra f.eks. foreningsliv, bestyrelsesarbejde, tillidserhverv, organisationsarbejde og tilsvarende

RKV ansøgningen vurderes derpå af Center for Diplomledelse i form af en indledende screening og sendes derpå videre til Zealand – Sjællands Erhvervsakademi til egentlig vurdering.

Behandlingen af ansøgningen kan resultere i tre forskellige udfald:

 1. Der kan på baggrund af det indsendte materiale udstedes adgangsbevis
 2. Eller der vil være behov for yderligere dokumentation, herunder indledning af RKV-forløb, eller
 3. Der kan ikke udstedes adgangsbevis på det foreliggende grundlag

Merit

Der kan opnås merit for gennemførte moduler fra Diplomuddannelsen i ledelse i henhold til BEK nr. 1950 af 10.12. 2020 (DOL bekendtgørelsen)

Læs DOL bekendtgørelsen her

Kompetenceprofil

Diplomlederuddannelsen har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at kunne varetage ledelsesopgaver. Uddannelsen skal sætte deltagerne i stand til at vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau.

Uddannelsens praksisfokusering er central for de metoder og former, som uddannelsen baseres på, såvel i forhold til læring indenfor det teoretiske, praktiske som udviklende perspektiv i ledelse.

Uddannelsen skal således både give teoretisk viden og skabe forbindelse mellem teori og praksis. Der lægges vægt på, at undervisningen er praksisrelateret. De studerendes erfaringer udnyttes i undervisningen, de skal kunne reflektere over egen organisation, og det demonstreres, hvordan teorien kan anvendes ved løsningen af praktiske problemer, herunder at lede og motivere medarbejdere.

Uddannelsen skal være med til at kvalificere den studerendes personlige handlekompetence i forhold til arbejdet i det ledelsesfelt, hvor de søger eller har beskæftigelse.

Den studerende skal:

 • tilegne sig viden om sammenhænge, som er relevante for deres arbejdsfelt og studiets ledelsesfaglige områder
 • analysere relevante faglige problemstillinger dvs. beskrive årsagssammenhænge og betydningsmønstre bl.a. med afsæt i konkrete erfaringer, beskrivende begreber samt relevante teoretiske forklaringsmodeller
 • udvikle evnen til at formulere sig mundtligt samt kvalificere evnen til som ledere skriftligt at formidle faglige problemstillinger
 • lære at forholde sig perspektiverende til faglige og praksisrelaterede problemstillinger samt udtænke nye handlemuligheder set fra et ledersynspunkt

Målet er, at den studerende efter endt uddannelse:

 • har erhvervet en systematisk helhedsforståelse på tværs af organisatoriske og faglige grænser.
 • kan analysere organisationens omgivelser.
 • kan fortolke og udforme overordnede mål og strategier.
 • selvstændigt kan udforme mål og helhedsplaner i eget ansvarsområde og kan have en dialog med beslutningstagere herom.
 • selvstændigt kan lede og motivere medarbejderne.
 • er bevidst om og kan medvirke til at skabe de nødvendige vilkår for egen position, opgaver og handlemuligheder
Gå til modulerTonede forløb

Hør mere fra vores
studieleder?

Bliv ringet op!

Er du leder? Står du overfor ledelsesmæssige udfordringer?

Diplomlederuddannelsen er et fundamentalt next step for dig, der vil løfte din lederkarriere.
Bliv kontaktet

Interesseret?
Book en samtale her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer